On je živ!
Marija i Isus
Nema zapisa.
Blog - rujan 2011
petak, rujan 30, 2011

Po Presvetoj Djevici, Isus Krist je došao na svijet. Po njoj, također, treba kraljevati na svijetu.

sv. Montfort


zamakdushe @ 13:52 |Komentiraj | Komentari: 0Ukupnost vjernika ne može se prevariti u stvarima vjere jer je Isus svojim učenicima obećao da će im poslati Duha Istine koji će ih čuvati u istini (Iv 14,17)

Kao što su učenici Isusu svim srcem vjerovali, tako se i pojedini kršćanin može osloniti na CRKVU kada se pita o putu u život. Budući da je sam Isus svojim APOSTOLIMA dao nalog da poučavaju, Crkva ima --> UČITELJSTVO i ne smije šutjeti. Iako se pojedini članovi Crkve mogu varati i činiti teške pogreške, ipak cijela Crkva ne može odlutati od Božje istine. Crkva pronosi tijekom vremena živu istinu koja je veća od nje same. Govori se o depositum fidei (pologu vjere) kao dobru vjere koje treba čuvati. Kada je jedna takva istina otvoreno napadana ili nijekana, Crkva je pozvana ponovno iznijeti na svijetlo "što je uvijek, posvuda i od svih vjerovano" (sv. Vinko Lerinski)

UČITELJSTVO Oznaka za zadaću Katoličke Crkve da izlaže vjeru, da je pomoću Duha Svetoga tumači i čuva od iskrivljivanja.

zamakdushe @ 08:25 |Komentiraj | Komentari: 0
četvrtak, rujan 29, 2011


Preslavna djevica, naša Gospa, bila je od početka uzdignuta na najviši stupanj sjedinjenja i zato nikad nije imala utisnut u dušu nikakav oblik stvorenja koje bi je pokretalo na djelovanje, nego su njezini pokreti uvijek bili vođeni od Duha Svetoga.

 Tad anđela dozivaše
koji Gabrijel se zvaše,
k Mariji da brže leti,
nazaretski u dom sveti,
da blagu joj vijest najavi
i pristanak njen pribavi;
u njoj potom, istog trena,
Riječ je tijelom odjevena...
Vrijeme ono dospjelo je
da se svjetlo rodilo je...
Djeva čista, Majka mila
u jasle ga postavila
među dvije nijeme živine
da mu ondje družbu čine.
Vjenčanje se ovdje zbiva
božanstva i čovječanstva,
zato ovaj prizor skriva
mnogostruka svjedočanstva...
Majka udivljena gleda
zamjenu još neviđenu:
Bog se ljudskom plaču preda,
ljude Božja radost prenu!
To dvoje se prvom zbilo
i na zemlji pojavilo.

Moja su nebesa i moja je zemlja. Moji su svi narodi. Pravednici su moji, moji su grešnici. Anđeli su moji i Majka Božja je moja i sve su stvari moje... Bog je moj i za mene, jer Krist je moj i sav za mene... Što dakle tražiš, dušo moja?! Tvoje je sve i sve je to za tebe.

zamakdushe @ 13:36 |Komentiraj | Komentari: 0Pravu vjeru nalazimo u Svetom pismu i živoj predaji --> CRKVE (=Tradiciji).

--> NOVI ZAVJET je nastao iz vjere Crkve. Pismo i predaja pripadaju zajedno. Predavanje vjere ne ide u prvom redu preko teksta. U ranoj --> CRKVI se govorilo da je Sveto pismo prije u srcu Crkve nego na pisanoj pergameni. Već su učenici --> APOSTOLI iskusili novi život najprije u živom zajedništvu s Isusom. U to je zajedništvo, koje se nakon uskrsnuća nastavlja na drugi način, mlada Crkva pozvala ljude. Prvi kršćani bijahu postojani u "nauku apostolskom, u zajedništvu, u lomljenju kruha i molitvama" (Dj 2,42). Bili su među sobom složni te su imali prostora za druge. To čine vjernici sve do danas: kršćani pozivaju ostale ljude da upoznaju zajedništvo s Bogom koje je od apostolskih vremena neiskrivljeno zadržano u Katoličkoj Crkvi.

Sveta predaja i Sveto pismo usko su međusobno povezani i imaju udio jedno u drugomu. Proistječući iz istoga božanskog izvora, stapaju se u jedno i vode istom cilju. Drugi vatikanski sabor

CRKVA (od grč. kyriake = oni koji pripadaju Bogu). Crkva su pozvani iz svih naroda, koji su po krštenju postali dio Tijela Kristova.

NOVI ZAVJET Drugi dio ukupne Biblije. Sadrži kršćanima vlastite spise, naime četiri evanđelja, Djela apostolska, četrnaest Pavlovih poslanica, sedam katoličkih poslanica i Otkrivenje.APOSTOL (grč. Apostolos = poslanik, izaslanik): u Novomu zavjetu označava onu dvanaestoricu koje je Isus pozvao za najbliže suradnike i svjedoke. I Pavla smijemo smatrati od Krista pozvanim apostolom.zamakdushe @ 13:15 |Komentiraj | Komentari: 0
utorak, rujan 27, 2011

"Lijepo li slavimo Boga,
kad se po Isusovu primjeru
podlažemo Mariji."

Montfort

zamakdushe @ 14:48 |Komentiraj | Komentari: 0


Vjeru dalje prenosimo jer nam je Isus naložio: "Pođite po svem svijetu i učinite mojim učenicima sve narode" (Mt 28,19).

Pravi kršćanin neće prepustiti predaju vjere samo stručnjacima (učiteljima, župnicima, misionarima). Kršćanin je za druge. To znači: svaki kršćanin želi da Bog dođe i drugima. Stoga veli: Bog me treba! Kršten sam i potvrđen te stoga odgovoran da ljudi u mojoj okolini iskuse Boga i "dođu do spoznanja istine" (1 Tim 2,4b). Majka je Terezija upotrijebila zgodnu usporedbu: "Često možeš vidjeti žice duž ulica. Prije nego što kroz njih prođe struja, nema svjetla. Žica, to smo ti i ja! Struja je Bog! Mi imamo moć pustiti da kroz nas prođe struja i tako unijeti u svijet svijetlo: ISUSA – ili se oduprijeti da budemo upotrijebljeni pa tako dopustiti da se širi mrak".

 POSLANJE (misija, lat. misio = poslanje): Poslanje spada na bit Crkve i Isusov je nalog svim kršćanima da riječju i djelima navješćuju evanđelje tako da se svi ljudi mogu slobodno opredijeliti za Krista.

Doista ja od Gospodina primih što vama predadoh... Pavao u 1Kor 11,23

 Žurno je i nužno da nastane nova generacija apostola koji će utvrđeni u riječi Božjoj, biti sposobni odgovoriti izazovima našega vremena te spremni posvuda navješćivati evanđelje. BENEDIKT XVI.

zamakdushe @ 14:03 |Komentiraj | Komentari: 0
nedjelja, rujan 25, 2011U Isusu Kristu sam je Bog došao na svijet. On je zadnja Božja riječ. Slušajući njega svi ljudi svih vremena mogu upoznati tko je Bog i što im je potrebno za spasenje.

S evanđeljem (Radosnom vijesti) Isusa Krista – OBJAVA je potpuna i dovršena. Da bi nam je osvijetlio Duh Sveti nas sve dublje uvodi u Istinu. U životu pojedinih ljudi Božje svijetlo tako jako sja da vide "otvorena nebesa" (Otk 7,56). Tako su nastala velika hodočasnička svetišta, poput Guadalupea u Meksiku ili Lurda u Francuskoj. "Privatne objave" vidioca ne mogu poboljšati evanđelje Isusa Krista. One nisu obvezujuće za sve, ali nam mogu pomoći da objavu bolje razumijemo. Njihovu istinitost provjerava – CRKVA.

Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima po prorocima, konačno ove dane progovori nama u Sinu. Heb 1,1-2

Tko je Bog, što je život i smrt, pa i tko smo mi sami, ne znamo osim po Isusu Kristu. BLAISE PASCAL

zamakdushe @ 08:06 |Komentiraj | Komentari: 0
subota, rujan 24, 2011


Hvalite Boga, kćeri moje, što ste kćeri tako dobre Majke i nasljedujte njezine kreposti. Razmišljajte kolika je njena uzvišenost i kako je dobro imati ju za zaštitnicu.

Budimo slične, kćeri moje, velikoj poniznosti Presvete Djevice čiju odjeću nosimo... jer koliko god se činilo da se ponižavamo, to je premalo da budemo kćeri tako velike Majke.

Nema "dame" koja bi Boga tako prisilila na predaju kao Poniznost; ona ga je donijela s nebesa u utrobu Djevice i njome ćemo ga dovesti u naše duše samo jednom vlasi.

Sjećam se kad mi je umrla majka, imala sam 12 godina... Kad shvatih što sam izgubila, sva u žalosti utekoh se k slici Naše Gospe, i roneći suze zamolih je da mi Ona bude Majka.

Učinih to bezazleno, ali mi je to jako koristilo...

Uvijek sam, naime, kod ove uzvišene Djevice dobivala pomoć za sve što sam je molila.

Naša Gospa ima običaj dijeliti milosti onima koji se žele uteći pod njezino okrilje

Ja nemam drugog lijeka nego uteći se Milosrđu Božjem i uzdati se u zasluge njegova Sina i Djevice, njegove Presvete Majke, čiju odjeću nedostojna nosim.

Naša Majka i Gospođa je stajala pod križem... Njezina presveta duša trpjela je i umirala krutom smrću... Isusu i Mariji je veoma milo kad suosjećamo s njihovim bolima, makar time i gubimo nešto od svojega veselja.

Njegova Presveta Majka... bijaše čvrsta u vjeri, jer ga je ljubila savršeno.

On joj je pomogao svojom prisutnošću... po njegovom presvetom čovještvu Bog nam želi udijeliti velike milosti.

Gospodinu je vrlo draga svaka služba koja se iskazuje njegovoj Majci...

Neka je za sve hvaljen On, koji naša tako mala djela čini velikim i plaća nam vječnim životom i slavom.

Sjetimo se što je učinila Presveta Djevica... Uza svu svoju mudrost ona zapita anđela: "Kako će to biti?" Kad joj anđeo odgovori: "Duh Sveti će sići na tebe...", ona povjerova... O kad bismo išta naučili od poniznosti Presvete Djevice! Reče mi Gospodin da će se samostan svakako sagraditi i da će se u njemu revno služiti Njemu... A nas će kod jednih vrata čuvati sv. Josip, kod drugih Gospa, a On, Krist će stanovati s nama... Taj samostan će biti zvijezda koja će oko sebe širiti veliku svijetlost.

Bijasmo svi u molitvi... ja vidjeh našu Gospu u prevelikoj slavi kako svojim plaštem zakriljuje naš karmelski Red.

Prevelika je bila ljepota što je vidjeh na našoj Gospi... Bila je obučena u bjelinu, sva u velikom sjaju koji je tako milo godio našim očima... Gospa mi se učinila vrlo mladom... Bila sam prepuna zadovoljstva i slave i poželjeh da me ona nikada ne ostavi...

O Gospođo moja, kako se po tebi može savršeno upoznati što Bog želi dati duši koja ga ljubi... Kad Zaručnica u Pjesmi nad pjesmama govori: "Uredi meni ljubav...!"

Ne ostavljajmo Djevicu u ovim teškim vremenima...!

Raduj se, dušo moja, da ima tko ljubiti tvojega Boga. Raduj se i zahvaljuj mu. Moli ga da ti pomogne da i ti štogod pridoneseš da se blagoslivlje njegovo ime, pa da uzmogneš sa Djevicom reći: "Veličaj i hvali, dušo moja, Gospodina!"

zamakdushe @ 10:52 |Komentiraj | Komentari: 0
petak, rujan 23, 2011Bog nam u Isusu Kristu očituje svu dubinu svoje milosrdne ljubavi.

U Isusu Kristu nevidljivi Bog postaje vidljiv. Postaje čovjekom poput nas. To nam pokazuje dokle ide Božja ljubav: nosi sav naš teret. S nama je na svim našim putovima. On je u našoj napuštenosti, našoj patnji, našemu strahu i smrti. On je tamo gdje mi više ne možemo dalje, da nam otvori vrata u život.

Sreća koju tražite, sreća na koju imate pravo ima ime, ima lice: to je Isus iz Nazareta. BENEDIKT XVI.

U Isusu Kristu Bog je uzeo ljudsko lice i postao nam prijatelj i brat. BENEDIKT XVI.

zamakdushe @ 07:26 |Komentiraj | Komentari: 0
četvrtak, rujan 22, 2011


-Blažen onaj koji razumije što znači ljubiti Isusa, a prezirati samoga sebe radi Isusa.
-Valja ostaviti sve što volimo radi ljubljenoga, jer Isus hoće da samo njega ljubimo iznad svega.
-Ljubav k stvoru varava je i nestalna, ljubav k Isusu vjerna i ustrajna.
-Tko se prilijepi uz stvorenje, propast će s njime; tko se prihvati za Isusa, stajat će do vijeka.
-Njega ljubi i zadrži kao svog prijatelja koji te neće ostaviti makar te svi ostavili, i koji neće dopustiti da na koncu propadneš.
-Hoćeš, nećeš, morat ćeš se jednom odijeliti od svih.
-Drži se Isusa u životu i na smrti i povjeri se njegovoj vjernosti, jer ti on jedini može pomoći kad svi drugi klonu. Tvoj ljubljeni takve je naravi da ne trpi drugoga, nego hoće da ima sam tvoje srce i da tu sjedi kao kralj na svome prijestolju.
-Kad bi se ti znao odijeliti od svakoga stvorenja, onda bi Isus htio rado stanovati s tobom.
-Što god sagradiš na ljudima, izvan Isusa, to ćeš sve izgubiti.
-Ne uzdaj se i ne upiri na trsku koju vjetar ljulja, jer je «svako tijelo trava, i sva će slava njegova propasti kao cvijet od travke» (Iz 40,6)
-Brzo ćeš se prevariti ako budeš gledao samo na vanjštinu ljudi.
-Ako, naime, tražiš u drugima svoju utjehu i korist, češće ćeš doživjeti gubitak.
-Ako u svemu tražiš Isusa, naći ćeš sigurno Isusa.
-Ako pak tražiš sebe samoga, naći ćeš i samoga sebe, ali na svoju propast.
-Više, naime, škodi čovjek sam sebi, nego što mu sav svijet i svi protivnici njegovi škode – ako ne traži Isusa.

zamakdushe @ 11:43 |Komentiraj | Komentari: 0Bog se u --> STAROMU ZAVJETU pokazuje kao Bog koji je iz ljubavi stvorio svijet i ljude kojima ostaje vjeran i onda kada su zbog grijeha od njega otpali.

Bog daje da ga se u povijesti iskusi: s Noom sklapa savez za spasenje svih stvorenja. Poziva Abrahama za "praoca mnogih naroda" (Post 17,5b), da u njemu blagoslovi 2sve narode zemlje" (Post 12,3b). Izraelski narod, potekao od Abrahama, bit će njegovo posebno vlasništvo. Mojsiju se javlja po imenu. Ime najčešće pisano – JHVH, znači "Ja sa koji jesam" (Izl 3,14). On oslobađa Izraela iz egipatskoga ropstva, sklapa savez na Sinaju i Mojsiju daje Zakon. Bog uvijek ponovno svojemu narodu šalje proroke da ga pozove na obraćenje i obnovu saveza. Proroci navještaju da će Bog sklopiti novi i vječni savez, koji će donijeti korjenitu obnovu i konačno otkupljenje. Taj će savez biti otvoren svim ljudima.

STARI ZAVJET (Stari testament, lat.testamentum = oporuka): prvi dio ukupne Biblije i židovsko Sveto pismo. Stari zavjet Katoličke Crkve sadrži 46 knjiga: povijesne spise, proročke spise, mudrosne spise i psalme.

zamakdushe @ 11:20 |Komentiraj | Komentari: 0
srijeda, rujan 21, 2011

Čovek može razumom spoznati da Bog postoji, ali ne i kakav je doista Bog. No zato što Bog hoće biti spoznat, sam se je očitovao.

Bog nam se nije morao objaviti. To je učinio – iz ljubavi. Kao što se u ljudskoj ljubavi o ljubljenoj osobi samo onda može nešto znati ako nam otvori svoje srce, tako o nutarnjoj misli Božjoj nešto znamo jer nam je to vječni i otajstveni Bog u svojoj ljubavi objavio. Bog je uvijek ljudima nanovo govorio, od stvaranja preko otaca i proroka do konačne --> OBJAVE u svojemu Sinu Isusu Kristu. U njemu nam je otvorio svoje srce i učinio nam trajno dostupnom svoju najintimniju bit.

OBJAVA znači: Bog se slobodno otvara, pokazuje i govori svijetu.

Bogu se u njegovoj dobroti i mudrosti svidjelo da nam se objavi i da nam obznani otajstva svoje volje kako bi ljudi u Isusu Kristu, Utjelovljenoj Riječi, po Duhu Svetomu imali pristup Ocu i postali dionici božanske naravi. Drugi vatikanski sabor

zamakdushe @ 07:00 |Komentiraj | Komentari: 0
utorak, rujan 20, 2011

Unatoč te zabrinutosti, vjerujte mi doista, bilo bi mi više žao kad bih vidjela među vama nesavršene i nemirne duše; ali budući da nema ništa od toga, tjelesne bolesti i slične stvari ne diraju me mnogo. Da bismo uživali s Raspetim treba nositi križ: i Vi to dobro znate. A križ bez sumnje ne treba tražiti, … , jer onima koje Bog ljubi, daje ga dobrovoljno, kako Ga je dao svome Sinu.

Sv. Terezija Avilska

zamakdushe @ 06:57 |Komentiraj | Komentari: 0
ponedjeljak, rujan 19, 2011

.… premda mi se ne prestaje parati srce videći kako se gubi toliko duša. No, ne toliko zbog zla. Htjela bih da ne vidim kako ih se gubi još više svakoga dana. O, sestre moje u Kristu! Pomognite mi se za to moliti Bogu, jer vas je poradi toga okupio ovdje: to je vaš poziv, to moraju biti vaši poslovi, to moraju biti vaše želje, tu vaše suze, tu prošnje vaše, a ne, sestre moje, za poslove ovoga svijeta … Svijet gori; ponovno hoće suditi Kristu, kako kažu, pa navode protiv Njega na tisuće lažnih optužbi; hoće sravniti sa zemljom Njegovu Crkvu, i zar da onda tratimo vrijeme na stvarima poradi kojih bismo možda, kada bi nam ih Bog dao, imale jednu dušu manje u nebu? Ne, sestre moje, nije vrijeme da se s Bogom pregovara o malo važnim stvarima.

Sv. Terezija Avilska

zamakdushe @ 13:53 |Komentiraj | Komentari: 0Spoznati Boga nevidljivoga velik je izazov za ljudski duh. Mnogi se pred tim izazovom prestrašeni povlače. Neki ne žele Boga priznati zato što bi onda morali mijenjati svoj život. Tko kaže da je pitanje o Bogu besmisleno jer je nerješivo, previše pojednostavljuje.

Granica između ne-mogu-vjerovati i ne-želim-vjerovati nije baš jasna. Držanje po kojemu je vjerovanje nešto nevažno, a da se o vjeri pobliže ne propita, često je gore od uvjerenog – ATEIZMA.

Ljudi rado govore da je nešto krivo i sumnjivo jer ne žele da je to istina. PIO XII.

Ako je nešto nepojmljivo, ne znači da je manje istinito. BLAISE PASCAL

zamakdushe @ 13:36 |Komentiraj | Komentari: 0
subota, rujan 17, 2011

Spomeni se, Isuse, Riječi života,/ Da si me ljubio do smrti za mene./ I ja Te želim ljubiti do ludosti./ I ja želim živjeti i umrijeti za Tebe.

Sv. Mala Terezija

zamakdushe @ 10:33 |Komentiraj | Komentari: 1 | Prikaži komentareDa. Ljudski razum može sa sigurnošću spoznati Boga.

Svijet nema svoj izvor i cilj u sebi samome. U svemu što jest ima više od onoga što se vidi. Red, ljepota i razvoj svijeta ukazuju na nešto iznad njega samoga i na Boga. Svaki čovjek otvoren za istinito, dobro i lijepo, čuje glas savjesti koji ga upravlja dobru, a odvraća od zla. Tko razumno slijedi taj trag, nalazi Boga.

Oni [ljudi] traže Boga ne bi li ga nekako napipali i našli. Ta nije daleko ni od koga od nas. U njemu doista živimo, mičemo se i jesmo. Dj 17, 27-28a

Prvotna ljudska sposobnost jest razum. Najviši cilj razuma jest spoznaja Boga. SV. ALBERT VELIKI (oko 1200.-1280. dominikanac, učenjak, crkveni naučitelj i jedan od najvećih teologa Crkve)

zamakdushe @ 10:12 |Komentiraj | Komentari: 0
petak, rujan 16, 2011


Bog nam je u srce ugradio težnju da ga tražimo i nađemo. Sveti Augustin veli: "Za sebe si nas stvorio i nemirno je srce naše dok se ne smiri u tebi." Ovu težnju za Bogom nazivamo --> RELIGIJA.

Čovjeku je naravno da traži Boga. Sve nastojanje oko istine i sreće u konačnici je potraga za onim koji ga potpuno nosi, potpuno zadovoljava, u čiju se službu potpuno stavlja. Čovjek je tek tada potpuno svoj, kada Boga nađe. "Tko traži istinu, Boga traži, znao on to ili ne" (sv. Edith Stein).

RELIGIJA Pod religijom se obično smatra odnos prema božanskomu. Religiozna osoba prepoznaje kao božansko neku moć koja je stvorila nju i svijet, o kojoj ovisi i prema kojoj je usmjerena. Božanskom se želi svojim životom svidjeti i častiti ga.

Izvor kršćanske radosti jest sigurnost da nas Bog ljubi, da nas osobno ljubi naš Stvoritelj... žarkom i vjernom ljubavlju, opraštajućom ljubavlju koja je veća od naše nevjernosti i naših grijeha. BENEDIKT XVI. 1. lipnja 2006.

zamakdushe @ 11:29 |Komentiraj | Komentari: 1 | Prikaži komentare
četvrtak, rujan 15, 2011Bog nas je stvorio iz slobodne i čiste nesebične ljubavi.

Kada čovjek ljubi, srce mu raste. Želi svoju radost podijeliti s drugima. To ima od svoga Stvoritelja. Iako je Bog otajstven ipak smijemo o njemu misliti na ljudski način i reći: Bog nas je stvorio iz "viška" svoje ljubavi. Htio je s nama, jer smo stvorenja njegove ljubavi, podijeliti svoju bezgraničnu radost.

Ljubav je radost u dobru; dobro je jedini temelj ljubavi. Ljubav je: htjeti kome činiti dobro. SVETI TOMA AKVINSKI (1225.-1274., duhovni velikan srednjeg vijeka, duhovni učitelj i najveći teolog Crkve)

Bog je ljubav. 1 Iv 4, 16b

Mjera ljubavi je ljubav bez mjere. SV. FRANJO SALEŠKI (1567.-1622., istaknuti biskup, izvrstan duhovni vođa, utemeljitelj reda i crkveni naučitelj)
zamakdushe @ 10:03 |Komentiraj | Komentari: 2 | Prikaži komentare
srijeda, rujan 14, 2011Na svijetu smo da Boga spoznamo i ljubimo, po njegovoj volji dobro činimo i jednoga dana dođemo u nebo.

Biti čovjek znači: od Boga doći i Bogu ići. Dolazimo izdaljega nego od svojih roditelja. Dolazimo od Boga, u kojemu se nalazi svaka sreća i spasenje, i on nas čeka u svojemu vječnom i bezgraničnom blaženstvu. U međuvremenu živimo na ovoj zemlji. Koji put osjećamo tragove blizine svoga Stvoritelja, a često ne osjećamo baš ništa. Kako bismo našli put kući, Bog nam je poslao svoga Sina, koji nas je oslobodio od grijeha, spasio od svakoga zla i nepogrješivo nas vodi u pravi život. On je "Put, Istina i Život" (Iv 14, 6).

Bog hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine. 1 Tim 2, 4

Da bi ljubio čovjeka i ljudske stvari, treba ih poznavati. Da bi spoznao Boga i božanske stvari, treba ih ljubiti. BLAISE PASCAL (1623.-1662., francuski matematičar i filozof)

zamakdushe @ 13:48 |Komentiraj | Komentari: 3 | Prikaži komentare
utorak, rujan 13, 2011Hoću reći, sestre moje, da to nastojimo steći, i ne zato da bismo uživale, nego da bismo imale snage kako bismo služile; da želimo i prigrlimo molitvu; da ne želimo ići neutrtim putem jer ćemo se možda izgubiti; a bilo bi vrlo neobično misliti dobiti od Boga ove milosti drukčijim putem od onoga kojim je on išao i kojim su išli Njegovi sveci; neka vam ne padne na pamet; vjerujte mi da Marija i Marta moraju ići skupa da bi ugostile našega Gospodina i da bi Ga uvijek imale sa sobom, te da Ga ne ugoste loše ne dajući Mu jesti. Kako bi Mu to dala Marija sjedeći uvijek do Njegovih nogu kad joj njezina sestra ne bi pomagala? Njegovo je jelo to da na sve načine kako budemo mogle pridobivamo duše da se spase i da Ga uvijek hvale.

Sv. Terezija Avilska

zamakdushe @ 14:17 |Komentiraj | Komentari: 0
nedjelja, rujan 11, 2011

Krist nije došao "ukinuti nego ostvariti". Kad slušaš u tišini svog srca, shvaćaš da dolazi preobraziti i ono najnepravednije u tebi, a da ne ponizi ljudsko stvorenje. Kad razotkriješ sebe, hoće li to izazvati neku unutarnju nelagodu? Ali tko da te osudi kad Isus moli za tebe? Kad bi sam sebe osuđivao zbog svega što je u tebi, zar bi svi tvoji dani i sve tvoje noći bile dovoljne?
Kad dođu unutarnje kušnje ili nerazumijevanja izvana, ne zaboravi da se u ranama, u kojima se kriju strašni nemiri, pripremaju također i stvaralačke snage. I otvara se prolaz koji ide od sumnje do povjerenja, od neplodnosti do stvaranja.
zamakdushe @ 13:36 |Komentiraj | Komentari: 0
subota, rujan 10, 2011
U svakome se nalazi dio samoće koji nikakva ljudska prisnost ne može ispuniti.
Pa ipak, ti nikad nisi sam. Ispitaj svoje srce i vidjet ćeš da te u dnu bića, tamo gdje nitko nikome ne sliči, čeka Krist. I izvire ono čemu se nisi nadao.

zamakdushe @ 13:34 |Komentiraj | Komentari: 0
petak, rujan 9, 2011Suviše blještav, da bi ga se vidjelo, Bog zasljepljuje pogled. No, Krist "upija" taj oganj što proždire i dopušta da se, bez bljeska, nazire Bog.
Nemoj se čuditi ako bitno ostaje skriveno tvojim očima. Time se još više potiče istraživalački žar da bismo napredovali prema Uskrslom.
S vremenom ćeš naslutiti dubinu i širinu ljubavi koja nadilazi svaku spoznaju. Do kraja života crpit ćeš iz toga čar i odvažnost novih početaka.

zamakdushe @ 13:31 |Komentiraj | Komentari: 0
četvrtak, rujan 8, 2011
Kao žar u čovjekovu srcu, kao svjetlo u tami, on te ljubi kao da si mu jedini, za tebe je položio svoj život, u tome je njegova tajna.

zamakdushe @ 13:30 |Komentiraj | Komentari: 0
srijeda, rujan 7, 2011Ti, koji želiš dokučiti tajnu središta svoga srca, ma gdje bio na zemlji, primjećuješ li u sebi, makar prolazno, tihu slutnju neke nazočnosti?
Ovo jednostavno očekivanje, ova jednostavna želja za Bogom, već je početak vjere.
On je među nama, onaj kojega ne poznamo. Primjetljiviji za jednoga, skriveniji za drugoga…svatko bi s čuđenjem mogao čuti kako kaže: "Zašto se bojiš? Ja sam ovdje, ja, Isus Krist. Prvi sam te ljubio…u tebi je moja radost."
Ti dobro znaš kako je nepostojan tvoj odgovor. Naspram evanđeoskih ideala odjednom si zatečen.
Već je jedan od prvih vjernika govorio Kristu: "Vjerujem, pomozi mojoj nevjeri."
Shvati već jednom: ni sumnje, ni dojam da Bog šuti, ne povlače od tebe njegova Duha Svetoga.
Bog od tebe traži da se prepustiš Kristu s povjerenjem i vjerom i da prihvatiš njegovu ljubav.
Budući da te privlači više toga, sam moraš izabrati i nitko to ne može učiniti umjesto tebe.
Ti, koji si ne obazirući se natrag želio slijediti Krista, usuđuješ li se iznova vjerovati u Radosnu vijest?
Hoćeš li ponovo imati poleta za onoga koji te tiho prati, a da se nikada ne nameće? On, Uskrsli, ostaje u tebi, on je ispred tebe na putu.
Hoćeš li mu dopustiti da u tvojim dubinama provre svjež izvor? Ili ćeš zbunjen pocrvenjeti u trenutku dok mu govoriš: Nisam dostojan da me ljubiš?
Kad govorimo o Bogu, zbunjuje njegova ponizna nazočnost. Nikada ne kažnjava, nikada ne ranjava ljudsko dostojanstvo. Ne vuče nas uzicom da bismo ga poslušali. Svaka bi autoritarna gesta izobličila njegovo lice. Pojam o Bogu koji kažnjava, jedna je od najvećih zapreka za vjeru.
Krist, "krotka i ponizna srca", nikad se ne "vješa" ni o čiju ruku. Kad bi se nametao, tko bi se usudio pozvati te da ga slijediš?
U tišini tvoga srca šapuće: "Ja sam, ne boj se."
Poznat ili nepoznat, Krist, Uskrsli, ostaje pokraj svakoga, bez njegova znanja, poput tajne pridošlice.

zamakdushe @ 13:20 |Komentiraj | Komentari: 2 | Prikaži komentare

Isuse Kriste, oduvijek si bio u meni, a ja to nisam znao. Bio si ovdje, a ja te ne tražih.
Kad sam te otkrio, izgarao sam od želje da ti budeš sve u mom životu. Oganj me užgao. No, tako sam te često iznova zaboravljao. A ti si me i dalje ljubio.

zamakdushe @ 13:18 |Komentiraj | Komentari: 0
ponedjeljak, rujan 5, 2011


zamakdushe @ 11:38 |Komentiraj | Komentari: 0

A onaj tko ne prestane hodati i ići dalje, makar kasnio stiže. Čini mi se da izgubiti put ne znači ništa drugo doli napustiti molitvu. Bog nas oslobodio, kakav on jest! Stoga postaje shvatljivo - i neka se dobro upamti, za ljubav Gospodnju - da se duša, premda uspije da joj Bog udjeljuje tako velike milosti u molitvi, ne pouzdaje u sebe, jer može pasti, niti neka se ne upušta u prigode ni na koji način.

Sv. Terezija Avilska

zamakdushe @ 11:07 |Komentiraj | Komentari: 0
subota, rujan 3, 2011


zamakdushe @ 11:19 |Komentiraj | Komentari: 0


zamakdushe @ 11:08 |Komentiraj | Komentari: 0Tko se ne bi oduševio i tko ne bi ozbiljno razmišljao o najvišoj naravi kad čuje nazive Duha? Nazvan je Duhom Božjim i Duhom Istine koji od Oca proizlazi. Duh pravi, Duh poglaviti i Duh Sveti osobit je i poseban njegov naziv. Sva bića koja trebaju posvećenje snažno za njim žude. On ih svojim dahom tako reći natapa i pomaže da postignu svoj vlastiti i prirodni cilj.

On je izvor svetosti i svjetlosti pomoću kojega razum spoznaje. On daje rasvjetljenje svakom razumnom biću da može spoznati istinu.

Po naravi je nedostupan, ali u svojoj dobroti dopušta da ga možemo doseći. Sve ispunja svojom snagom, ali se saopćuje samo onima koji su ga dostojni. Ne daje se svima u istoj mjeri, nego svoju silu dijeli prema veličini vjere.

Jednostavan je u svojoj biti, ali djeluje na razne načine. Sav je prisutan na pojedinim mjestima, a sav je i na svakom mjestu. Tako se daje da sam ništa ne gubi. Svi postaju njegovi dionici, ali tako da on sam ostaje čitav, poput sunčeva svjetla koje iskazuje blagodat pojedincu kao da ga jedino on uživa, a u isto vrijeme obasjava zemlju, i more i spaja se sa zrakom.

Tako je i Duh Sveti uza svakoga onoga koji ga je vrijedan kao da je samo uz njega, a ipak svima dijeli dosta i obilno milosti. Koji sudjeluju u njegovu životu, sudjeluju koliko im dopušta njihova narav, a ne koliko bi im se on mogao dati.

On uzdiže srca prema visinama, on vodi slabe, a usavršuje one koji su već uznapredovali. On rasvjetljuje one koji su očišćeni od svakoga grijeha i oduhovljuje ih po zajedništvu koje imaju s njim.

I kao što svijetli i sjajni predmeti, obasjani sunčanom zrakom, i sami postaju izvanredno blistavi i iz sebe ižaruju drugo svijetlo, tako i duše pune Duha Svetoga, njime obasjane, i same postaju duhovne i drugima posreduju njegovu milost.

Tu je vrelo poznavanja budućnosti, razumijevanja otajstava, shvaćanja tajni, podjele darova, nebeskoga života i veselja s anđelima. Odatle izvire beskrajna radost, ustrajnost u Bogu i sličnost s Bogom.

sv. Bazilije Veliki, biskup

zamakdushe @ 10:58 |Komentiraj | Komentari: 2 | Prikaži komentare
četvrtak, rujan 1, 2011
Nek ti bude dosta Raspeti Krist, s njim pati i s njim se odmaraj, a bez njega ne primaj ni muke ni odmora; a zato se moraš poništiti u svim stvarima, vanjskim i unutarnjim.

sv.Ivan od Križa

zamakdushe @ 19:59 |Komentiraj | Komentari: 0
Mali Isus
Arhiva
« » ruj 2011
Brojač posjeta
155592
Index.hr
Nema zapisa.